سفارش تبلیغ
صبا ویژن
بهانه

بـالسـند المتصل الى الشیخ الاءقدام ، محمد بن یعقوب الکلینى ،

رضوان الله علیه ، عـن اءحـمـد بـن مـحـمـد، عـن الحسین بن سعید،

عمن ذکره ، عن عبید بن زرارة ، عن محمد بن مارد، قـال :

قـلت لاءبـى عـبـدالله ، عـلیـه السـلام : حـدیـث روى لنـا اءنـت قـلت

: اءذا عـرفـت فاعمل ما شیئت فقال : قد قلت ذلک .

قال قلت : و ان زنوا و ان سرقوا و ان شربوا الخمر؟ فـقـال لى :

انـا لله و (انـا) الیـه راجـعـون . و الله مـا اءنـصـفـونـا اءن نـکـون اءخـذنـا

بـالعـمـل و وضـع عـنـهـم ! انـمـا قـلت اذا عـرفـت فـاعـمـل

مـا شـئت مـن قلیل الخیر و کثیره ، فانه یقبل منک (1114)

ترجمه :

راوى حـدیـث شـریـف گوید: به جناب صادق ، علیه السلام ، گفتم :

"حدیثى براى ما روایت شده که شما فرمودید وقتى که معرفت پیدا کردید

(یعنى در حق ائمه علیهم السلام ) هـر چـه مى خواهى بکن ." فرمود:

"من چنین گفتم ." گفت گفتم : "گرچه زنا کنند یا دزدى کـنـنـد یـا

شـراب بـخـورنـد؟" فرمود: "انا لله و انا الیه راجعون . به خدا قسم که

بى انـصـافـى نـمـودنـد بـا مـا کـه مـاهـا خـود اخـذ شـویـم بـه اعـمـال و

از آنها برداشته شود! آنچه من گفتم این بود که وقتى معرفت پیدا کردى

هر چه مـى خـواهـى بـکـن از عـمـل خـیـر، چـه کـم و چـه زیـاد، از تـو قبول مى شود."


قوله : انا لله کلمه استرجاع را در مقام شدت مصیبت و عظمت آن گویند.

و چـون این افترا یا سوء فهم از مصیبتهاى بزرگ بوده ، حضرت در مقام

کما تحاشى از آن چنین فرمودند.

و عـن الاءمـالى ، للحـسـیـن بـن مـحمد الطوسى ، شیخ الطائفة ،

رحمه الله ، باسناده عن الرضـا، عـلیـه السـلام ، عـن اءبـیـه ، عـن جـده ،

عـن اءبـى جـعـفـر، عـلیـه السـلام ، اءنـه قـال لخـیـثـمـة :

اءبـلغ شـیـعـتـنـا (اءنـا لا نـغـنـى مـن الله شـیـئا. و اءبـلغ شـیـعـتنا

اءنه لا یـنـال ما عند الله الا بالعمل . و اءبلغ شیعتنا) اءن اءعظم الناس

حسرة یوم القیامة من وصف عدلا ثم خالفه اءلى غیره .

و اءبلغ شیعتنا اءنهم اذا قاموا بما اءمروا اءنهم هم الفائزون یوم القیامة .(1117)  


فـرمـود جناب باقر العلوم علیه السلام ، به خیثمه که ابلاغ کن ب

ه شیعیان ما که ما بـى نـیـاز نـمـى کـنـیـم از خـداونـد چـیـزى را.

(یـعـنـى بـه اعـتـمـاد بـه مـا از عـمـل بـاز نـمـانـیـد) و بـرسـان بـه

شـیـعـیـان مـا کـه نـرسـد آنـچـه خـدا هـسـت مـگـر بـه عـمـل .

و بـه شیعیان ما ابلاغ کن بزرگترین مردم در حسرت روز قیامت کسى است

که وصف کـنـد عـدلى را، پـس از آن مخالفت کند او را و عدول کند

به سوى غیر آن . و ابلاغ کن به شـیـعـیـان مـا کـه اگـر قائم شدند ب

ه آنچه به آن ماءمورند، (یعنى اگر اطاعت خداوند را کردند) آنها اهل نجات هستند فقط.


و هـم در کـافـى شـریف سند به حضرت باقرالعلوم ، علیه السلام ،

رساند که فرمود: اى جماعت شیعیان آل محمد، صلى الله علیه و آله ،

شماها در حد وسط باشید که غالیان بـه شـمـا رجـوع کـنـند و تالیان

به شما ملحق شوند. یکى از انصار که اسمش سعد بـود عـرض کرد:

فدایت شوم ، غالى چیست ؟ فرمود: قومى هستند که درباره ما

چیزهایى گویند که ما درباره خود نگوییم ، پس آنها از ما نیستند و

ما از آنها نیستیم . عرض کرد: تالى چیست ؟ فرمود: کسى است

که طالب هدایت است ، و طریق آن را نـمـى دانـد و مـى خـواهـد کـه

خـیـر بـه او بـرسـد و عـمـل کند. پس از آن رو به شیعیان فرمود و گفت :

به خدا قسم که با ما برائت و آزادى از خداوند نیست (یعنى از سخط و

عذاب او)، و بین ما و خداوند خویشاوندى نیست ، و ما بر خداوند حجتى

نداریم ، و تقرب به خدا حاصل نکنیم مگر به اطاعت و فرمانبردارى .

و هـر کـس از شـمـا مـطـیـع خـداونـد بـاشـد، فـایـده دارد بـه (حال )

او ولایت و دوستى ما، و هر کس فرمانبردار خدا نباشد از شماها،

ولایت ما به او نفعى نرساند. واى بر شما مغرور نشوید، واى بر شما مغرور نشوید.


و هـم در روایـت جـابـر مـتـقـدم اسـت کـه فرمود حضرت باقرالعلوم ،

علیه السلام : اى جـابـر، مـذاهـب بـاطـله و راءیـهاى فاسده تو را گول نزند

که گمان کنى حب على ، علیه السـلام ، تـو را بـس است . آیا کفایت

مى کند براى مرد که بگوید من دوست مى دارم على ، عـلیـه السـلام ،

را و داراى ولایـت او هـسـتـم ، و مـع ذلک فـعـال و داراى کـثـرت

عـمـل نـبـاشـد؟ اگـر بـگـویـد مـن رسول خدا را دوست مى دارم

(با آنکه رسول خدا از على بهتر است ) پس از آن متابعت سیره او

نـکـنـد و عـمـل بـه سـنـت او نـنـمـایـد، از حـب او نـفـعـى بـراى او حاصل نشود

اربعین حدیث امام خمینی رحمة الله علیه ... حدیث سی و سوم
نوشته شده در جمعه 92/10/6ساعت 11:6 عصر توسط فاطمه معصومی نظرات ( ) |

در بعض مکاید شیطان است

و از تـصـرفـات خـبـیـثـه شیطانیه یکى آن است که انسان وجهه قلب

خود را از جاده مستقیم مـعوج کند و به صورت شوخى یا شیخى
متوجه کند.و یکى از شاهکارهاى بزرگ شیطان مـوسوس فى صدور
ناس است که با بیانى شوخ و شنگ و تصرفاتى دلفریب گاهى بعضى
مشایخ را به بناگوش شوخى دلبر در آویزد،و عذر این کبیره ، نه ،
بلکه این شـرک عـرفانى ، را چنین آورد که قلب اگر احدى التعلق باشد،
زودتر موفق به سلب علاقه شود! و گاهى بعض شوخ چشمان ابله را
به صورت دیو سیرت شیخى عوامفریب ، نه ، بلکه شیطان قاطع الطریق ،
متوجه کند،و عذر این شرک جلى را آورد به آنکه شیخ انسان کامل است
و انسان از طریق انسان کامل بایدبه مقام غیب مطلق ، که به هیچ وجه
ظهور نـدارد جـز در مـرآت احدى شیخ ، برسد.و تا آخر عمر آن یک (با) یاد
رخسار دلبند شوخ خـود، و ایـن یـک بـا صـورت مـنـکـوس شـیخ
خود به عالم جن و شیاطین ملحق شوند. نه آن ، علاقه حیوانیه اش
سلب مى شود،و نه این از طریق کورکورانه به مقصود مى رسد.
رد صوفیه در کلام امام خمینی...اربعین حدیث ...حدیث سی ام....

نوشته شده در جمعه 92/10/6ساعت 8:19 صبح توسط فاطمه معصومی نظرات ( ) |


Design By : Pichak